PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 7 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > FEBRUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 107:17-20
 
„Nezmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti! Ich duša si sprotivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránam smrti. Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.“
 
Toto je obraz ľudí v bezradnej tiesni. Tak veľmi ochoreli, že stratili všetku chuť do jedla. Ich telesné schránky ochabli - teraz už len živoria a čakajú na svoju smrť. Žalmista ďalej hovorí: „Ale keď volali na Hospodina v svojom súžení.“ K tomu by som povedal len toľko: niektorí ľudia sa začnú modliť, až keď je príliš neskoro! Boh však počul dokonca aj ten posledný zúfalý výkrik. Ďalej čítame: „Zachránil ich z ich úzkostí. Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.“

Ako Boh odpovedal na toto zúfalé volanie o pomoc? Je tak dôležité pochopiť, že základná Božia odpoveď na našu núdzu sa nachádza v Jeho Slove, v Písme. Boh poslal svoje Slovo a skrze neho vykonal tri veci: zachránil (vytrhol), uzdravil, vyslobodil. Uvediem tri zaopatrenia Božej milosti:

  • Boh zachraňuje z hriechu.
  • Boh uzdravuje z choroby.
  • Boh vyslobodzuje z moci satana.  

Nezabudnime, že to všetko sa deje skrze Jeho Slovo.  Božie Slovo je primárnym prostriedkom, ktorým Boh odpovedá na naše modlitby a vstupuje do našich životov. Ak si v zúfalej situácii a voláš k Bohu o Jeho pomoc, očakávaj, že pomoc od Boha príde práve skrze Jeho Slovo.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah