PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 21 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JÚNPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 25:12-14, ROH
 
„Ktorý a aký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť. Jeho duša bude prebývať v dobrom, a jeho semä obdrží dedične zem. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa Ho boja, a Jeho zmluva je nato, aby im ju dal vedieť.“

Je dôležité porozumieť tomu, že Boh si svojich žiakov vyberá predovšetkým na základe charakteru nie na základe intelektuálnych výsledkov, akademických titulov, či spoločenských výsad, ale na základe postoja ich sŕdc voči Nemu. Hospodin hľadá muža s bázňou Božou, muža s úctivým rešpektom a bázňou pred Ním. O takomto mužovi hovorí, že ho vy­učí ces­te, ktorá je pre neho vyvolená. Takýto muž bude pre­bývať v dob­rom, a jeho potomstvo obdrží dedičn­e zem.

Žalmista potom hovorí čosi ešte úchvatnejšie. „Tajomst­vo Hos­podinovo je známe tým, ktorí sa Ho boja.“ Myslím si, že niet väčšej výsady v našom vzťahu k inej osobe, ako keď daná osoba dospeje do stavu takej dôvery, že sa podelí s nami so svojimi tajomstvami. A skutočne ma udivuje pomyslenie nato, že ak máme tento postoj úctivej bázne pred Hospodinom, prezradí nám svoje tajomstvá a dá nám poznať svoju zmluvu.

Všetky Božie požehnania sú založene na Jeho zmluve. Keď nás Boh oboznámi so svojou zmluvou, vtedy nám to otvorí dvere do všetkých požehnaní, ktoré pre nás zaobstaral.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah