PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 6 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > FEBRUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 57:8-9

„Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať Ti budem a oslavovať Ťa budem žalmami.
Zobuď sa, moja sláva (česť); zobuď sa, harfa a citara, nech zobudím rannú zoru!“

V tomto žalme vidíme muža, ktorý si zaumienil chváliť Hospodina, nech sa deje čokoľvek. Je dôležité porozumieť, že chvála by nemala prameniť iba z našich pocitov či našich okolností; mala by prameniť z našej vôle, mala by vychádzať z hlboko zakoreneného rozhodnutia. Moje srdce je pevné: nech sa deje čokoľvek, budem chváliť Boha.

Žalmista ďalej hovorí: „Vzdám chválu dokonca aj svojou slávou.“ (KJV) Čo myslí pod pojmom „svojou slávou“? Biblia nás, našťastie, nenecháva na pochybách. Apoštol Peter v deň Letníc vo svojej kázni v Jeruzaleme citoval presne tento verš – avšak so zmenou jedného slova. Slovo „sláva“ nahradil slovom „jazyk“. Citoval ho nasledovne: „Vzdám chválu svojim jazykom.” Tým sa nám odhaľuje jedno úžasné tajomstvo – náš jazyk je našou slávou. Prečo je tomu tak? Za akým účelom sme dostali od Boha jazyk? Chcel by si poznať hlavný dôvod, prečo nám bol Bohom daný jazyk – prvoradý dôvod, prečo ho ty i ja máme? Máme ho na chválenie Boha; a len vtedy, keď ho používame na Božiu slávu, používame ho tým správnym spôsobom. Náš jazyk je našou slávou: dokážeme ním osláviť Boha lepšie ako všetkými ostatnými časťami tela, a použiť ho na účel, na ktorý sme boli stvorení.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah