POSTAVENÝ NA SKALE 2011 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2011

Postavený na skale 7
Súd začína v Božom dome
Derek Prince

Britskí kresťania sú konfrontovaní s neradostným a nepopierateľným faktom: náš národ postihol Boží súd. Stalo sa to z mnohých dôvodov, ktoré môžeme zhrnúť do jednej jednoduchej vety: spáchali sme hriech, pre ktorý bol Ezau zavrhnutý – pohrdli sme právom prvorodenstva (Židom 12:15-17). Boh nás súdi podľa miery svetla, ktorú sme prijali. Ježiš povedal Židom Jeho dní, že ich trest bude oveľa tvrdší ako trest Sodomy a Gomory, pretože prijali oveľa väčšie zjavenie pravdy (Matúš 11:20-24). ... pokračovanie
Postavený na skale 8
Príprava na vládu s Kristom
Derek Prince

Vieš, že svätí budú súdiť svet? (1. Korinťanom 6:2) Boh má dvojitý zámer v našom vykúpení. Z negatívnej stránky, chce nás zachrániť od pekla – za čo by sme mali byť doživotne vďační. Z pozitívnej stránky, pripravuje si pre seba ľud, ktorý bude zdieľať trón s Kristom. Skôr, ako budeš pokračovať v čítaní, zastav sa na chvíľu a popremýšľaj, čo to osobne pre teba ako kresťana znamená, že by si sa mal pripravovať na večnú vládu s Kristom. Čo sa týka mňa a Rút, zistili sme, že Duch Svätý kladie neustále rastúci dôraz na prípravu na dosiahnutie nášho údelu do večnosti. ... pokračovanie
Postavený na skale 9
Kto je Duch Svätý?
Derek Prince

Biblia obsahuje nadprirodzene inšpirované zjavenie Boha. Boh je však voči nám taký „unikátny", že niekedy je nevyhnutné upraviť alebo rozšíriť naše obvyklé formy vyjadrovania sa, aby sme mohli vystihnúť jasné biblické zjavenie Boha. Boh je vyjadrením jednotnosti a plurality zároveň. S týmto tajomstvom prichádzame do kontaktu v úvodných veršoch Biblie: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem." (1. Mojžišova 1:1) V pôvodnej hebrejčine je „Elohim"(slovo pomenúvajúce „Boha") v množnom čísle, ale sloveso „bara" (stvoril) je v jednotnom čísle. Inými slovami, odkrýva sa tu spojenie existencie jedného Boha, ale zároveň aj jeho trojjedinosť. ... pokračovanie
Postavený na skale 10
Ovocie Ducha Svätého
Derek Prince

V tomto liste zameriame našu pozornosť na ovocie Ducha. Medzi darmi a ovocím existuje rozdiel v ich prirodzenosti. Môžeme to ilustrovať porovnaním vianočného stromčeka s jabloňou. Vianočný stromček nesie darčeky. Každý darček sa naň pripevní i z neho vezme jednorazovým činom. Od osoby prijímajúcej dar sa nevyžaduje žiaden čas alebo úsilie. Na druhej strane, kultivovanie jablone si vyžaduje tak čas, ako aj ťažkú prácu. Na to, aby jabloň niesla ovocie, musí prejsť sériou štádií, ktoré trvajú niekoľko rokov. ... pokračovanie
Postavený na skale 11
Dary Ducha Svätého
Derek Prince

Keď Abrahám poslal svojho sluhu z Kanaánu do Pádan Aramu, aby našiel manželku pre svojho syna Izáka, sluha naložil desať tiav, ktoré bral so sebou. Na Strednom východe som na vlastné oči videl, koľko sa dá naložiť na jednu ťavu. Je to neuveriteľné! Desať tiav s nákladom bolo viditeľným dôkazom, že Abrahám bol vážený, prosperujúci muž. Ich náklad obsahoval dary a vzácne šperky. Keď sluha našiel mladú ženu, ktorá sa mala stať Izákovou nevestou, jeho prvým skutkom bolo, že jej na hlavu položil veľmi nápadný a honosný šperk. ... pokračovanie
Postavený na skale 12
Humanizmus - predchodca antikrista
Derek Prince

„Lebo nebojujeme proti ľuďom učineným z krvi a tela, ale proti osobám bez tiel, proti zlým vládcom neviditeľného sveta, s mocnými satanskými bytosťami a veľkými princami temnoty, ktorí vládnu tomuto svetu; a proti obrovskému množstvu zlých duchov v duchovnom svete." (Efežanom 6:12, TLB). Ako nasledovníci Ježiša Krista sa nachádzame v konfl ikte, ktorý zahŕňa nebesá aj zem. Sily, proti ktorým stojíme, sú „osoby bez tiel", zlé duchovné sily v neviditeľnej sfére, ktoré odporujú každej skutočnej spravodlivosti a snažia sa ustanoviť satanovu vládu nad celým svetom. ... pokračovanie
Postavený na skale 13
Slobodný uctievať, 1. časť
Derek Prince

„Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebnici budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa Mu tak modlili." Ján 4:23 Nie je to úžasné? Všemocný Boh, ktorý má k dispozícii prostriedky celého vesmíru, hľadá ľudí, aby Ho uctievali – ľudí ako si ty a ja, vytiahnutých z padlej rasy hriešnikov! Aký môže byť Boží motív? Pociťuje snáď nejakú hlbokú potrebu po utvrdení a uznaní? Sotva! ... pokračovanie
Postavený na skale 14
Slobodný uctievať, 2. časť
Derek Prince

V tomto liste pokračujem v téme môjho predošlého listu: uctievanie. V Žalme 96:8 žalmista predkladá jednu z primárnych podmienok na prístup k Bohu: Prines obeť a vojdi do Jeho dvorán. V Druhej knihe Mojžišovej 23:15 Hospodin vyhlasuje: „A neukážete sa pred mojou tvárou s prázdnymi rukami." Existuje mnoho druhov obetí, ktoré môžeme priniesť Bohu: vďaku, chválu, peniaze, majetok, úslužné skutky, prácu našich rúk. Ale pri uctievaní prinášame Bohu ten najvyšší dar: samých seba. ... pokračovanie
Postavený na skale 15
Srdce dokonalé naproti Bohu, 1. časť
Derek Prince

„Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k Nemu." 2. Paralipomenom 16:9 KJV Duch Hospodinov prechádza tu a tam po celej zemi a hľadá určitý typ osoby – takú, ktorej srdce je dokonalé naproti Bohu. Kedykoľvek Duch Svätý nájde takúto osobu, Boh má záľubu dokázať sa voči nej silným, udeľujúc priamu manifestáciu svojej moci a potvrdenia v živote a službe tejto osoby. Čaká, aby mohol konať otvorene v moci a požehnaní. ... pokračovanie
Postavený na skale 16
Srdce dokonalé naproti Bohu, 2. časť
Derek Prince

V mojom predchádzajúcom liste sme videli, že prirodzený strach, démonický strach, náboženský strach a strach z ľudí sú štyri typy strachu, ktoré nie sú bázňou Hospodinovou. Teraz budeme uvažovať o tom, čo je bázeň Hospodinova. Môžeme ju defi novať rôznymi spôsobmi a pozrieme sa na niektoré defi nície, ktoré sú uvedené v Písme. Veľmi stručne však môžeme povedať, že bázeň Hospodinova znamená učiniť Hospodina naším Bohom. Je to postoj úcty, úplného odovzdania sa a podriadenosti voči Bohu. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah