POSTAVENÝ NA SKALE 2016 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2016
Postavený na skale 65
Požehnania plynúce z vykúpenia
Derek Prince

Pripravil pre nás Boh cestu vyslobodenia z otroctva kráľovstva temnoty tak, aby sme sa stali dedičmi kráľovstva svetla? Áno, pripravil. Cestou, ktorú pre nás Boh pripravil, je zástupná smrť Ježiša Krista za nás. Ježiš na kríži zobral na seba kliatby, ktoré mali prísť kvôli našej neposlušnosti na nás, aby sme na druhej strane mohli vstúpiť do požehnaní, ktoré získal Ježiš svojou poslušnosťou. Tieto požehnania pokrývajú každú oblasť kráľovstva svetla. Kliatby i požehnania pôsobia v troch hlavných oblastiach nášho života: v duchovnej, telesnej a materiálnej. ... pokračovanie
Postavený na skale 66
Účastníci Jeho svätosti
Derek Prince

Svätosť je jedinečný Boží atribút. Boh má mnoho iných atribútov, akými je láska, múdrosť, a moc. Týmto atribútom do istej miery rozumieme vďaka spojitosti s ľuďmi či vecami v prirodzenej oblasti, ktoré tieto atribúty odzrkadľujú. Svätosť však v prirodzenom svete nemá žiadnu obdobu, je niečím unikátnym. Ako nás Boh činí svätými John Wesley definoval svätosť ako „dokonalú lásku“. Osobne však uprednostňujem definíciu svätosti ako určitú kombináciu Božej spravodlivosti a Božej lásky. Láska ťa pozýva, aby si prišiel; spravodlivosť hovorí, že nie si toho hodný. ... pokračovanie
Postavený na skale 67
Božie zaopatrenie je v zasľúbeniach
Derek Prince

Väčšina kresťanov vie, že máme od Boha dedičstvo – Božie zasľúbenia, ktoré sa týkajú nášho zaopatrenia. Mnoho kresťanov, žiaľ, nikdy jasne neporozumelo tomu, v akej podobe k nám naše dedičstvo v skutočnosti prichádza. Následkom toho neboli schopní do tohto dedičstva vstúpiť nárokovať si zasľúbenia, ako to mal Boh v úmysle. Kľúčovú pasáž Písma pre porozumenie tomuto princípu nachádzame v 2. liste Petra 1:2-4: „Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána, ako máme všetko Jeho božskej moci... pokračovanie
Postavený na skale 68
Nádej v Kristu, 1. časť
Derek Prince

Je v tebe niečo, čo s tebou mykne pri spomenutí slova smrť? Je tvojou prvou reakciou to, že prestaneš čítať? Ak áno, je to istý znak, že potrebuješ otvoriť svoje srdce obzvlášť pre toto posolstvo. V súčasnej kultúre existuje nepropagované/skryté úsilie odstrániť z konceptu smrti všetko, čo by mohlo byť nepríjemné či bolestivé. Nehovoríme už viac o cintoríne, ale namiesto toho používame frázu ako „spomienková záhrada“. A keď vystavujeme telo zosnulého človeka na poslednej rozlúčke pred pohrebom, robíme všetko možné preto, aby sme minimalizovali zmeny... pokračovanie
Postavený na skale 69
Nádej v Kristu, 2. časť
Derek Prince

Celé zjavenie Biblie ako Božieho Slova sa sústreďuje v zmierení (vykúpení), t.j. obetnej smrti Ježiša na kríži a v Jeho triumfálnom vzkriesení. Vykúpenie obnovuje hriešnika pre prijatie v Božej priazni. Je to úplné zmiernenie a zjednotenie. Vzkriesenie Ježiša Krista preto predstavuje najväčšiu udalosť celej histórie. Je srdcom kresťanského posolstva. Bez vzkriesenia v skutočnosti niet kresťanského posolstva. Všetko sa točí okolo smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Kľúčové komponenty evanjelia sú zjavené skrze tri jednoduché historické fakty... pokračovanie
Postavený na skale 70
Strážca národa
Derek Prince

V Knihe Ezechiela 3:16-21 prorok hovorí o tom, ako ho Boh učinil strážcom nad Jeho ľudom, Izraelom. Vysvetľuje, že ak sa národ vyberie smerom, ktorý je v opozícii voči Bohom zjavenému zámeru, zodpovednosťou strážcu je svoj národ varovať. Ak národ prijme napomenutie a učiní pokánie, bude zachránený. Ak však národ toto napomenutie odmietne, dostane sa pod Boží súd, ale strážca si zachráni svoju vlastnú dušu. Ako Boží služobníci sme v dnešnej dobe zodpovední priniesť Jeho odkaz národom tak, ako čítame v Knihe Jeremiáša 31:10 ... pokračovanie
Postavený na skale 71
Vhodne pospájaní
Derek Prince

V 17. kapitole Jánovho evanjelia sa Pán Ježiš modlil k Otcovi za všetkých, ktorí mali v Neho uveriť. Modlil sa, aby sme boli jedno, ako On a Otec sú jedno, aby celý svet mohol uveriť a poznať, že Ho poslal Otec. V posledných rokoch mi Boh začal ukazovať spôsob, akým môžeme túto jednotu efektívne a prakticky dosiahnuť; a to nie v nejakej vzdialenej budúcnosti, ale v našej generácii. Som presvedčený o tom, že existuje praktická možnosť, ako to dosiahnuť. V skutočnosti verím, že Boh koná skrze svojho Ducha Svätého všetko preto, aby tento zámer dosiahol. ... pokračovanie
Postavený na skale 72
Charakter, ktorý obstojí v skúške
Derek Prince

V tomto posolstve sa chcem zamerať na jedno jednoduché slovo: vytrvalosť. Toto slovo nie je veľmi populárne a pre ľudí ani ľahko zrozumiteľné. Napriek tomu verím, že žijeme v časoch, kedy je čím viac, tým dôležitejšie, aby sme pochopili, čo znamená. Anglický preklad Biblie King James Version (KJV) bol preložený viac ako pred 300 rokmi. Odvtedy sa význam niektorých anglických slov zmenil. KJV zvyčajne používa slovo trpezlivosť tam, kde by sme dnes použili slovo vytrvalosť. A tam, kde by sme hovorili o trpezlivosti, KJV používa slovo dlho znášajúci. ... pokračovanie
Postavený na skale 73
Skutočné srdce uctievania
Derek Prince

V posledných rokoch získala téma uctievania rastúcu pozornosť. Je to téma, ohľadom ktorej Boh so mnou jednal a verím tomu, že mi dal nové porozumenie uctievania. Stále som si uvedomoval, že uctievanie je jednou z hlavných tém Biblie – je to niečo, čo má v našich životoch obrovskú dôležitosť, ale nikdy som neprežíval reálne, jasné porozumenie podstaty uctievania. Som presvedčený, že skutočné uctievanie sa veľmi líši od toho, na čo sú zvyknutí mnohí súčasní návštevníci bohoslužieb. V mnohých zboroch ľudia hovoria o „rannej službe chvál a uctievania“. ... pokračovanie
Postavený na skale 74
Stáť v medzere
Derek Prince

„Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí.“ 1. Timoteovi 2:1 Pavol nám hovorí, že prvým zámerom zhromaždenia kresťanov by mala byť modlitba. Spomína rôzne formy modlitby, jednou z ktorých je príhovorná modlitba. Prihovárať sa doslovne znamená „postaviť sa medzi“. Príhovorca je ten, kto sa postaví medzi Boha a tých, ktorí si zaslúžia Jeho spravodlivý hnev a trest. Príhovorca pozdvihuje svoje ruky a hovorí: „Bože, zaslúžia si Tvoj súd, máš právo ich strestať... pokračovanie
Postavený na skale 75
Hľa, človek
Derek Prince

Akým mal byť každý človek, ale ešte nikto iný ním nebol. „Vtedy vyšiel Ježiš von nesúc tŕňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal: Hľa, človek!“ (Ján 19:5). Uvedomil si Pilát, keď vyslovoval tieto slová, že citoval a napĺňal proroctvo z Knihy Zachariáša 6:12: „Hľa, človek?“ Istotne nie! A predsa Zachariášove slová odkazujú priamo na Ježiša – rovnako ako Pilátove, keď ho predstavil zástupom. Grécke slovo, ktoré tu Pilát používa, označuje „človeka“ ako člena ľudskej rasy, bez akejkoľvek špecifickej zmienky o pohlaví. ... pokračovanie
Postavený na skale 76
Skladanie rúk - Prenesenie požehnania, autority a uzdravenia
Derek Prince

Ak by bolo iba na ludskom porozumení rozhodnút o tom, ktorých šest doktrín predstavuje základy krestanskej viery, je dost pravdepodobné, že doktrína skladania rúk by sa do tohto zoznamu nikdy nedostala. V poslednom rade je však najlepším výkladom Biblie Biblia sama. V tomto vyucujúcom liste preskúmame aspekty štvrtej základnej doktríny, ktorou je skladanie rúk. Čo presne máme rozumieť pod frázou „skladanie rúk“? Je to akt, kedy jedna osoba kladie svoje ruky surcitým duchovným zámerom na telo inej osoby. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah