POSTAVENÝ NA SKALE 2014 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2014

Postavený na skale 41
Tvoje chodenie s Bohom, 1. časť
Derek Prince

„Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ Matúš 7:14 Ježiš tu opisuje kresťanský život v dvoch postupných fázach: najprv tesnú bránu, ktorou musíme vojsť, a potom úzku cestu, ktorou musíme chodiť. Brána predstavuje jednorazovú počiatočnú skúsenosť, ktorú Biblia nazýva spasením alebo znovuzrodením sa. Cesta predstavuje nový druh života, na ktorý nás uvádza práve táto počiatočná skúsenosť spasenia. ... pokračovanie
Postavený na skale 42
Tvoje chodenie s Bohom, 2. časť
Derek Prince

Každý blízky vzťah medzi dvomi osobami si vyžaduje pravidelnú, obojstrannú komunikáciu – bez nej takýto vzťah nemôže existovať. Manželstvo je toho dobrým príkladom. Muž a žena môžu vstúpiť do manželstva s veľkou vzájomnou láskou a s úprimnou túžbou, aby ich manželstvo bolo úspešné. Ale ak nezačnú mat a udržiavať medzi sebou pravidelnú a otvorenú komunikáciu, ich manželstvo sa onedlho začne rozpadávať. To isté platí o vzťahu kresťana voči Bohu. Bez pravidelnej, otvorenej, obojstrannej komunikácie tento vzťah nikdy nebude úspešný. ... pokračovanie
Postavený na skale 43
Od odmietnutia k prijatiu, 1. časť
Derek Prince

„Mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie?“ Príslovie 18:14 V tomto článku by som rád preskúmal jeden špecifický problém, ktorý podľa môjho názoru ovplyvňuje milióny ľudí – v Spojených štátoch ako aj nespočetné množstvo v iných krajinách po celom svete. V dôsledku mnohoročnej služby som dospel k presvedčeniu, že asi jeden z piatich Američanov je v jednom alebo druhom ohľade postihnutý problémom odmietnutia. ... pokračovanie
Postavený na skale 44
Od odmietnutia k prijatiu, 2. časť
Derek Prince

V mojom predchádzajúcom článku sme sa venovali definícii odmietnutia. Odmietnutie môžeme jednoducho zadefinovať ako pocit byt nežiaduci; pocit, že hoci túžiš potom, aby ta ľudia milovali, zdá sa, že ta nikto nemiluje; túžiš byt súčasťou nejakej skupiny, ale cítiš sa byt vylúčený. Často sa s tým stretávame dokonca aj v kresťanských kruhoch. Pozreli sme sa tiež na to, ako vykresľuje odmietnutie Písmo. Obzvlášť výstižný obraz zlomeného srdca vydatej ženy nachádzame v Knihe proroka Izaiáša 54:6. ... pokračovanie
Postavený na skale 45
Duch Svätý v zhromaždení
Derek Prince

Skrze aktívnu účasť všetkých členov zboru na jeho živote, uctievaní a službe môžeme rozpoznať jeden charakteristický a dôležitý výsledok spôsobený prítomnosťou Svätého Ducha v zbore. Dnes je vo veľkej väčšine kresťanských zborov počas bohoslužieb všetka skutočná iniciatíva a aktivita obmedzená len na pár jednotlivcov. Zhromaždenie ako celok sa môže zúčastňovať vopred pripravených aktivít: spievaní chvál, opakovaní zaužívaných modlitieb alebo odoziev. ... pokračovanie
Postavený na skale 46
Viera ako ovocie
Derek Prince

V mojom vyučujúcom liste „Postavený na skale 11“ sme sa pozreli na deväť duchovných darov, ktoré uvádza Pavol v Prvom liste Korinťanom 12:8-10. Teraz sa pozrieme na zoznam deviatich druhov duchovného ovocia, ktoré Pavol spomína v Liste Galaťanom 5:22-23: „Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť, proti takým veciam nieto zákona.“ Siedmy druh ovocia, ktorý je tu uvedený, je viera. Moderné verzie Písma ponúkajú rôzne preklady slova viera: vernosť, lojálnosť, alebo dôveryhodnosť. ... pokračovanie
Postavený na skale 47
Obrana proti znechuteniu
Derek Prince

Prvý krát som počul hovoriť Billyho Grahama v Londýne v roku 1954. Jednu vec, ktorú vtedy počas bohoslužby povedal, som si navždy zapamätal: „Boh si nikdy nepoužíva znechutených kresťanov.“ Keď som o tom premýšľal, dospel som k záveru, že to od neho nebolo veľmi pekné a ani veľmi fér. Sám som v tých dňoch znechuteniu totiž rozhodne celil. Ako príklad uviedol príbeh o Gedeónovi, ktorý sedel vo vínnom prese, mlátil pšenicu a úplne znechutený sa skrýval. Anjel Boží prišiel ku Gedeónovi s nečakaným prehlásením:„Hospodin s tebou, udatný muž!“ ... pokračovanie
Postavený na skale 48
Modlitba a pôst za Jeruzalem
Derek Prince

Pred desiatimi rokmi, združenie modlitebných skupín zo šiestich kontinentov sveta vnímalo podnet od Boha vyzvať k 40-dnovým modlitbám a pôstu za Jeruzalem. Po niekoľkých ďalších obdobiach 40-dnových modlitieb a pôstu za rôzne iné skupiny nachádzajúce sa v núdzi, dospeli k záveru, že prioritnou záležitosťou na Božom pláne je Jeruzalem. Verím, že aj naďalej je veľmi dôležité, aby sme sa oddali vážnej modlitbe a pôstu za Jeruzalem. ... pokračovanie
Postavený na skale 49
Hľadanie charakteru
Derek Prince

Keď sa pozrieme na nejaké veľké mesto – napríklad Miami – mohli by sme skonštatovať, že v ňom existuje mnoho rôznych cirkví. Nemyslím si ale, že to takto vidí aj Boh. Verím tomu, že On vidí len jednu cirkev. Jánovo Zjavenie nám napokon hovorí, že sa Ježiš ožení so svojou Nevestou – Cirkvou; a osobne neverím, že by Ježiš bol bigamistom – teda mal viacero manželiek naraz. Ožení sa len s jednou Cirkvou. Môžeme síce uväzovať o mnohých rôznych cirkvách, ale Boh vidí iba jednu Cirkev. ... pokračovanie
Postavený na skale 50
Etika v službe, 1. časť
Derek Prince

Posolstvo tohto a nasledovného vyučujúceho list priniesol Derek pre skupinu pastorov a vodcov spomedzi laikov na Kube v roku 1996. Kvôli reštrikciám kubánskej vlády mu bolo umožnené hovoriť len k malým domácim skupinkám. Jeho odkaz bol určený vodcom v tejto oblasti, ale rovnako môže platiť pre kresťanov po celom svete. „Hospodin dá silu svojmu ľudu; Hospodin požehná svoj ľud pokojom.“ (Žalm 29:11) Kresťanská etika – to, ako sa majú kresťanskí služobníci správať jeden voči druhému – je predmet, o ktorom som pred tým nikdy priamo nehovoril. ... pokračovanie
Postavený na skale 51
Etika v službe, 2. časť
Derek Prince

„Hospodine, kto bude pohostíniť v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svätosti?“ Žalm 15:1 Posolstvo pre predchádzajúci a tento vyučujúci list priniesol Derek skupine pastorov a vodcov spomedzi laikov na Kube v roku 1996. Kvôli reštrikciám kubánskej vlády mu bolo umožnené hovoriť len k malým domácim skupinkám. Jeho odkaz bol určený vodcom v tejto oblasti, ale rovnako môže platiť pre kresťanov po celom svete. Ako som už uviedol v predchádzajúcom liste, kresťanský charakter prichádza len prostredníctvom kríža. ... pokračovanie
Postavený na skale 52
Soľ zeme
Derek Prince

„Vy ste soľou zeme“ (Matúš 5:13). Ježiš v tomto vyhlásení nehovorí len k svojim učeníkom, ale k nám všetkým, ktorí uznávame autoritu Jeho učenia. Ježiš prirovnáva našu úlohu na zemi k úlohe soli. Jej význam sa stane zrejmejším, keď zoberieme do úvahy jej dve známe využitia vo vzťahu k jedlu: soľ dodáva chuť a zabraňuje procesu rozkladu. Ako kresťania sme soľou zeme a našou úlohou je dávať jej chuť. Boh má túto chuť rád. Nechutné jedlo sa stáva chutným a prijateľným, keď je ochutené soľou. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah