PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 5 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > FEBRUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 110:3, NIV
 
„Tvoje vojsko je samá ochota v deň boja. Tvoji mladí muži, zaodiatí v svätom majestáte,
prídu k Tebe ako rosa z lona rannej zory.“
 
Pamätaj na to, že Boh je Bohom bojov. Je mužom vojny, nazývaným „Hospodin zástupov“, čiže Pán vojsk. V Starej zmluve sa Hospodin zjavil Jozuovi ako veliteľ Hospodinovej armády. Aj v súčasnosti Boh zhromažďuje svoju armádu. Písmo veľmi jasne poukazuje na skutočnosť, že táto doba bude ukončená strašným  konfliktom medzi Božími a satanovými vojskami. Ďalej čítame: „Tvoje vojsko je samá ochota v deň boja.“ Doslova preložené, „ľud Tvoj je dobrovoľnou obetou“. Boh nechce, aby sme Mu dali len čosi. Chce, aby sme Mu dali samých seba – nie naše talenty, náš čas, alebo našu silu, ale seba samých. Máme byť dobrovoľnými obeťami.

Žalmista píše: „Tvoji mladí muži, zaodiatí v svätom majestáte, prídu k Tebe ako rosa z lona rannej zory.“ Boh si v súčasnosti zhromažďuje armádu mladých ľudí. Rodia sa, tak povediac, ako ranná zora z tmy: z tmy minulosti prichádza nový deň – deň zrodu, deň boja, deň, v ktorý budú mladí ľudia povolávaní do Božej armády. Nie preto, aby Bohu ponúkli len čosi, ale aby Mu ponúkli samých seba, aby sa stali Jeho dobrovoľnou obetou v deň Jeho boja.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah