OBCHODNÉ PODMIENKY - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
OBCHOD
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD
SPOLOČNOSTI PUBLISHING HOUSE DUNAMIS, s.r.o. www.derekprince.sk
(ďalej len "VOP")

§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§2 OBJEDNÁVANIE TOVARU
§3 KÚPNA CENA TOVARU A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
§4 DODACIE PODMIENKY
§5 SPÔSOB DODANIA TOVARU
§6 SPÔSOB PLATBY
§7 POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY
§8 ZÁRUČNÁ DOBA
§9 STORNOVANIE OBJEDNÁVKY - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
§10 REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK
§11 VRÁTENIE TOVARU
§12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES
§13 ZÁKAZNÍCKY SERVIS
§14 E-MARKETING
§15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú práva a povinnosti KUPUJÚCEHO a PREDÁVAJÚCEHO t.j. prevádzkovateľa internetového obchodu spoločnosti Publishing House Dunamis, s.r.o. pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.derekprince.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len predávajúci): Publishing House Dunamis, s.r.o.

Obchodné meno: Publishing House Dunamis, s.r.o.

Sídlo firmy (korešpondenčná a fakturačná adresa):
Čingovská 1379/9
P. O. Box 26
040 12 Košice 12
Slovenská republika

IČO: 46 926 909
DIČ: 2023653511 (Prevádzkovateľ nie je platcom DPH)
Zápis v Obchodnom registri: č. ObU-KE-OZP1-2012/12538-2, č. živnostenského registra 820-73725

Banka: TATRABANKA (pobočka Košice)
Číslo účtu: 292 389 1816/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2389 1816
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Telefón: +421 56 6473 468
Mobil: +421 908 368 945

www: www.derekprince.sk
E-mail: info@derekprince.sk

www: www.phdunamis.sk
E-mail: info@phdunamis.sk

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim, uzavretím kúpnej zmluvy, ako odberateľ tovaru (zákazník) predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu. Za týmto účelom vyplní a odošle záväznú objednávku predávajúcemu. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. Kupujúci potvrdzuje vyplnením a odoslaním záväznej objednávky, že svoje rozhodnutie urobil na základe slobodnej vôle.

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov bezodkladne kontaktovať predávajúceho;
- uhradiť faktúru v stanovenom termíne v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky;
- uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú neprevzatím objednaného tovaru;
- v prípade, že neprevezme tovar v termíne stanovenom prepravcom, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Produkty uvedené v internetovom obchode predávajúceho sa objednávajú on-line prostredníctvom nákupného košíka. Objednávka nadobúda platnosť vyplnením všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári internetového obchodu predavajúceho. Takto vyplnená a odoslaná objednávka sa stáva zároveň kúpnou zmluvou, jej uzavretie si nevyžaduje potvrdenie zo strany predávajúceho.

Obchodné vzťahy medzi kupujúcou a predávajúcou stranou sa riadia týmito záväznými všeobecnými obchodnými podmienkami.

§2 OBJEDNÁVANIE TOVARU

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.derekprince.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.

Kúpna zmluva, na základe ktorej dochádza k realizácii predaja tovaru či služieb predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje elektronické alebo telefonické potvrdenie, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní záväznej objednávky kupujúcim. Po záväznom potvrdení objednávky bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Potvrdená objednávka je záväzná pre obe strany.

Predávajúci si môže vyžiadať pre vstup do internetového obchodu to, aby sa kupujúci najskôr zaregistroval. Po úspešnej registrácii bude užívateľovi internetového obchodu zaslaný LOGIN (prihlasovacie meno) a PASSWORD (prihlasovacie heslo).

Po úspešnom prihlásení užívateľa je kupujúcemu povolený prístup do sekcie „Obchod“. Tu je potrebné, aby kupujúci prešiel kurzorom na sekciu „Obchod“ a následne na podsekciu podľa vlastného výberu. Dôjde k zobrazeniu hlavnej stránky sekcie „Obchod“, kde budú zobrazené všetky dostupné produkty. Kupujúci môže produkt, o ktorý má záujem, vložiť priamo do nákupného košíka, pričom udá množstvo a následne pokračuje v nákupe alebo uzavretí objednávky.

Ak má záujem získať viac informácii o danom produkte, kupujúci klikne na obrázok produktu a zobrazí sa mu podstránka s podrobnými informáciami o danom produkte. Ak sa rozhodol daný produkt kúpiť, udaním množstva a kliknutím na ikonku "vložiť" bude daný produkt vložený do nákupného košíka. Tu sa kupujúci môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplnením objednávkového formuláru) alebo pokračovať v nakupovaní.

Tovar si kupujúci môže objednať aj zaslaním emailovej správy na e-mailovú adresu objednávky@derekprince.sk alebo objednavky@phdunamis.sk. Pri odoslaní záväznej objednávky touto formou je nevyhnuté uviesť nasledovné údaje: kód produktu, názov produktu, množstvo, spôsob doručenia (poštová zásielka, balík, express kuriér) a platby (dobierka, prevodom na účet), meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo číslo na mobilný telefón, emailovú adresu, IČO a DIČ (ak sa to týka kupujúceho). Tento druh objednávky je rovnako záväzný ako objednávka odoslaná prostredníctvom nášho internetového obchodu a vzťahujú sa na ňu všetky platné obchodné podmienky.

Objednávky vybavujeme výlučne počas pracovných dní. Objednávky, ktoré budú odoslané v piatok po 12:00 hodine a počas dní pracovného voľna, budú vybavené v nasledujúci pracovný deň (obvykle v pondelok).

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle §9 Stornovanie objednávky týchto všeobecných obchodných podmienkach a vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho, alebo márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

§3 KÚPNA CENA TOVARU A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Za kúpnu cenu tovaru a služby sa považuje cena tovaru a služby v čase vyhotovenia záväznej objednávky. Kúpna cena tovaru a služieb je uvedená v eurách (ďalej len €).

Kúpna cenu tovaru a služby v internetovom obchode stanovuje cenník. Ceny môžu podliehať zmenám. Cenník je aktualizovaný niekoľko krát v roku. Predávajúci má výhradné právo upravovať ceny tovaru a služieb v nadväznosti na vývoj cien tovarov a služieb na trhu.

Kúpna cena za tovar a služby je konečnou cenou a nepripočítava sa k nej daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Predávajúci nie je platcom DPH. Kúpna cena tovaru a služby nezaŕňa poštovné a balné, ktoré budú kupujúcemu pripočítané osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si zvolil pri zasielaní záväznej objednávky. Poplatky za poštovné a balné upravuje §7 Poštovné a iné poplatky .

Akciové ceny stanovuje predávajúci podľa vlastného uváženia a sú platné do dátumu uvedeného pri informáciách o tovare, alebo do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak. Dodatočné zľavy poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch či službách na webovej stránke nášho internetového obchodu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo stanovenia individuálnej zľavy pre kupujúceho. Zľavy poskytované tretím stranám (právnickým a fyzický osobám s komerčným zameraním, ako sú napr. veľkosklady, kníhkupectvá, atď.) sú osobitne dohodnuté s treťou stranou (zľavy na cene za tovar či služby podliehajú podmienkam vzájomnej dohody medzi predávajúcim a treťou stranou).

Celková suma za tovar a služby bude kupujúcemu oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci uhrádza fakturovanú sumu za tovar či služby spôsobom stanoveným pri vyhotovení záväznej objednávky. Možnosti platby bližšie špecifikuje §6 Spôsob platby.

Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru (platný daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Faktúra bude zaslaná v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo na vyžiadanie bude priložená k tovaru pri zásielke.

§4 DODACIE PODMIENKY

Pri produktoch, pochádzajúcich z vlastnej výroby predávajúceho, je dodacia lehota stanovená 10 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru. Zásielka s tovarom je expedovaná najneskôr do 5 pracovných dní (t.j. odovzdaná na pobočke Slovenskej pošty alebo inej kuriérskej spoločnosti).

Pri produktoch, pochádzajúcich od iných výrobcov či dodávateľov, je dodacia lehota stanovená na 20 pracovných dní (počet pracovných dní, počas ktorých je zásielka odovzdaná na pobočke Slovenskej pošty alebo inej kuriérskej spoločnosti). Záleží to od dostupnosti tovaru a iných činiteľov, na ktoré nemá predávajúci priamy dosah. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho o dĺžke dodacej lehoty odoslaním elektronickej správy na jeho elektronickú adresu alebo telefonicky.

Objednávky vybavujeme priebežne počas všetkých pracovných dní s výnimkou štátnych sviatkov, práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky (v takých prípadoch je kupujúci informovaný elektronickou správou alebo telefonicky). Ak sa tovar medzičasom vypredal, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tom informovať.

Miesto a spôsob odberu oznámi kupujúci pri zasielaní záväznej objednávky. Zmeny v záväznej objednávke môže kupujúci vykonať v priebehu 24 hodín od jej odoslania, elektronickou formou.

V prípade, že kupujúci navrhne spôsob odberu prostredníctvom tretej strany, nesie riziko a dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Pri každom titule na stránke www.derekprince.sk alebo www.phdunamis.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade alebo u dodávateľa), predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, predávajúci kupujúcemu vráti uhradené peniaze za nedostupný tovar.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade zistenia poškodenia obalu to okamžite ohlásiť prepravcovi. Ak kupujúci zistí, že zásielka bola otvorená alebo porušená, nie je povinný ju prevziať, avšak musí predávajúceho o tomto stave okamžite informovať. Prevzatím zásielky od doručovateľa kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti. V takomto prípade reklamácia ohľadne porušenia obalu zásielky nebude akceptovaná.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Ceny za poštové a balné služby sú osobitne uvedené pod §7 Poštové a iné poplatky.

Ďalšie práva a povinnosti oboch strán (predávajúci a kupujúci) týkajúce sa prepravy tovaru, ktorý je predmetom zmluvy môžu upravovať dodatočné podmienky, na ktorých sa obe strany vzájomne dohodli.

§5 SPÔSOB DODANIA TOVARU

Kupujúci si vyberie spôsob doručenia tovaru na miesta dodania v procese objednávania tovaru.

Tovar zasielame v rámci Slovenskej republiky predovšetkým prostredníctvom:
- poštových služieb (list, balík) Slovenskej pošty a. s. vrátane kuriérskej služby;
- osobného odberu na adrese predajcu (prípadne na dohodnutom mieste v rámci Košíc);
- doručením vlastnými prepravnými prostriedkami (za príplatok).

Slovenská pošta a.s. - list, balík, expres kuriér
Agent Slovenskej pošty a.s. doručí objednaný tovar kupujúcemu na dodaciu adresu alebo na príslušnu pobočku Slovenskej pošty, kde si ju kupujúci osobne vyzdvihne. O zásielke bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo SMS (kupujúci je zodpovedný za uvedenie správnej e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu). Zásielka má 18 dňovú úložnú dobu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty, kde si ju kupujúci môže vyzdvihnúť počas otváracích hodín pobočky. Pri zvolení služby "dobierka" kupujúci zaplatí celú sumu až pri preberaní zásielky.

Osobný odber
Po dohode s predavájúcim si objednaný tovar môže kupujúci vyzdvihnúť na dohodnutom mieste. Pri preberaní musí kupujúci preukázať svoju totožnosť občianským preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti a uvedením čísla objednávky.

Ak zásielka nie je doručená kupujúcemu počas stanovej lehoty, kupujúci musí kontaktovať predávajúceho, ktorý preverí príčiny nedoručenia zásielky.

§6 SPÔSOB PLATBY

Kupujúci môže uhradiť tovar jedným z nasledovných spôsobov:

Dobierka
Objednaný tovar bude doručený Slovenskou poštou a.s. alebo inou kuriérskou spoločnosti na miesto dodania. Kupujúci zaplatí v hotovosti kúpnu cenu vrátane poštovného a balného agentovi Slovenskej pošty a.s. alebo agentovi kuriérskej spoločnosti pri preberaní tovaru. Tento spôsob platby je možný iba na území Slovenskej republiky.

Bankovým prevodom na účet predávajúceho
Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje predávajúceho zaslané v elektronickej správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Kupujúci zaplatí celkovú cenu prevodom na bankový účet predávajúceho. Ctený zákazník pri platbe uviedie správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním celkovej ceny agentovi Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérskej spoločnosti.

Tovar je majetkom predávajúceho do mementu, kým zákazník neuhradí celkovú cenu za tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (pri platbe bankovým prevodom, pripísaním sumy na účet predávajúceho).

§7 POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

Sloveská pošta a.s. a rôzne kuriérske a prepravné spoločnosti ponúkajú viacero možností doručenia tovaru kupujúcemu: poštou na vašu adresu, na adresu pošty, osobný odber. Snahou predávajúceho je, aby poštovné bolo pre kupujúceho čo najvýhodnejšie.

Predávajúci štandardne využíva poštové služby Slovenskej pošty a. s.:
- listové a balíkové služby;
- peňažné služby;
- expresné služby v rámci SR a zahraničia.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho, bude kupujúcej strane účtované poštovné za každú zásielku osobitne.

Predávajúci sa bude snažiť využiť v prospech kupujúceho najekonomickejší spôsob doručenia zásielky ponúkaný Slovenskou poštou a. s. alebo inou kuriérskou spoločnosťou. Pri uzatváraní objednávky nie je možné určiť presnú výšku poštovného z dôvodu rozdielnej váhy jednotlivých produktov a váhy obalového materiálu. Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia predávajúci informuje kupujúceho po potvrdení objednávky.

Predávajúci je pripravený po potvrdení objednávky na požiadanie kupujúceho poskytnúť presné informácie ohľadne výšky poštovného, a to prostredníctvom emailovej správy alebo telefonicky.

Cenník poštových služieb SP a. s.: (súbory na stiahnutie)

Odporúčame využiť cenový kalkulátor SP a. s.

Ceny za poštovné uvedené nižšie platia len pre odoslanie zásielok v rámci Slovenskej republiky a.s. a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. Ohľadom presnej výšky poštovného do zahraničia predávajúci informuje kupujúceho po potvrdení objednávky. Všetky balíky Slovenskej pošty a.s. sú doručované prostredníctvom kuriérov Slovenskej pošty a.s.

K poštovnému predávajúci účtuje poplatok za balné na vykrytie nákladov spojených s nákupom baliaceho materiálu vo výške na jednu objednávku od 0,20 € do 4,00 € v závislosti od množstva tovaru.

Okrem štandardného doručenia objednávky Slovenskou poštou a.s. predávajúci ponúka aj komfortné doručenie kuriérskou spoločnosťou. Tento spôsob má hneď viacero výhod:
- doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni);
- doručenie vždy priamo do rúk kupujúceho - domov alebo do práce;
- možnosť sledovať cez internet, kde sa momentálne zásielka nachádza;
- možnosť pripoistenia balíka;
- v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene.

Tento spôsob doručenia je možné použiť iba pre zásielky v rámci Slovenskej republiky. Orientačné ceny poštovného do zahraničia si kupujúci môže pozrieť v aktuálnych cenníkoch Slovenskej pošty a.s.

Krajina:
Slovenská republika
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
List:
0,90 €1,10 €1,40 €2,20 €3,00 €------
Doporučený list:
2,20 €2,40 €2,70 €3,50 €4,30 €------
Balík na poštu:
3,90 €3,90 €3,90 €3,90 €3,90 €3,90 €4,90 €----
Balík na adresu:
4,90 €4,90 €4,90 €4,90 €4,90 €4,90 €5,90 €----
Express Kuriér na poštu:
5,50 €5,50 €5,50 €
5,50 €
5,50 €5,50 €6,50 €7,00 €8,00 €9,00 €11,00 €
Easy Express - plastový obal:
7,50 €7,50 €7,50 €
7,50 €
-------
Express Kuriér na adresu:
7,00 €7,00 €7,00 €
7,00 €
7,00 €7,00 €8,50 €10,00 €11,00 €12,00 €14,00 €
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Doporučený list:
4,00 €4,20 €4,50 €
5,30 €
6,10 €------
Balík na poštu:
5,70 €5,70 €5,70 €5,70 €5,70 €5,70 €6,70 €----
Balík na adresu:
6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €7,70 €----
Express Kuriér na poštu:
7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €8,66 €9,16 €10,16 €11,16 €13,16 €
Easy Express - plastový obal:
9,66 €9,66 €9,66 €9,66 €-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €10,66 €12,16 €13,16 €14,16 €16,16 €
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Doporučený list:
3,50 €3,70 €4,00 €4,80 €5,60 €------
Balík na poštu:
5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €5,20 €6,20 €----
Balík na adresu:
6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €7,20 €----
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €8,56 €9,56 €10,56 €12,56 €
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €11,56 €12,56 €13,56 €15,16 €
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu + Poistenie 30 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,40 €4,60 €4,90 €5,70 €6,50 €------
Balík na poštu:
6,10 €6,10 €6,10 €6,10 €6,10 €6,10 €7,10 €----
Balík na adresu:
7,10 €7,10 €7,10 €7,10 €
7,10 €
7,10 €
8,10 €
----
Express Kuriér na poštu:
7,66 €7,66 €7,66 €
7,66 €
7,66 €7,66 €8,66 €----
Easy Express - plastový obal:
9,66 €9,66 €
9,66 €
9,66 €
-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €9,16 €10,66 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu + Poistenie 150 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,60 €4,80 €5,10 €5,90 €6,70 €------
Balík na poštu:
6,40 €
6,40 €
6,40 €
6,40 €
6,40 €
6,40 €
7,40 €----
Balík na adresu:
7,40 €
7,40 €
7,40 €
7,40 €
7,40 €
7,40 €
8,40 €----
Express Kuriér na poštu:
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €7,66 €8,66 €----
Easy Express - plastový obal:
9,66 €
9,66 €
9,66 €
9,66 €
-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €9,16 €10,66 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu + Poistenie 300 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,90 €5,10 €5,40 €6,20 €7,00 €------
Balík na poštu:
6,50 €6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €----
Balík na adresu:
7,50 €7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
8,50 €----
Express Kuriér na poštu:
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €7,66 €8,66 €----
Easy Express - plastový obal:
9,66 €
9,66 €
9,66 €
9,66 €
-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €9,16 €10,66 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu + Poistenie 500 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
5,00 €5,20 €5,50 €6,30 €7,10 €------
Balík na poštu:
6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €7,70 €----
Balík na adresu:
7,70 €7,70 €7,70 €7,70 €7,70 €7,70 €8,70 €----
Express Kuriér na poštu:
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €
7,66 €8,66 €----
Easy Express - plastový obal:
9,66 €
9,66 €
9,66 €
9,66 €
-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €
9,16 €9,16 €10,66 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na adresu + Poistenie 1.000 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Express Kuriér na poštu:
7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €7,66 €8,66 €9,16 €10,16 €11,16 €13,16 €
Easy Express - plastový obal:
9,66 €9,66 €9,66 €9,66 €-------
Express Kuriér na adresu:
9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €9,16 €10,66 €12,16 €13,16 €14,16 €16,16 €
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet + Poistenie 30 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
3,90 €4,10 €4,40 €5,20 €6,00 €------
Balík na poštu:
5,60 €5,60 €5,60 €5,60 €5,60 €5,60 €5,60 €----
Balík na adresu:
6,60 €6,60 €6,60 €6,60 €6,60 €6,60 €7,60 €----
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €----
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet + Poistenie 150 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,10 €4,30 €4,60 €5,40 €6,20 €------
Balík na poštu:
5,90 €5,90 €5,90 €5,90 €5,90 €5,90 €5,90 €----
Balík na adresu:
6,90 €6,90 €6,90 €6,90 €6,90 €6,90 €7,90 €----
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €----
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet + Poistenie 300 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,40 €4,60 €4,90 €5,70 €6,50 €------
Balík na poštu:
6,00 €6,00 €6,00 €6,00 €6,00 €6,00 €7,00 €----
Balík na adresu:
7,00 €7,00 €7,00 €7,00 €7,00 €7,00 €8,00 €----
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €----
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet + Poistenie 500 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Poistený list:
4,50 €4,70 €5,00 €5,80 €6,60 €------
Balík na poštu:
6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €6,20 €7,20 €----
Balík na adresu:
7,20 €7,20 €7,20 €7,20 €7,20 €7,20 €8,20 €----
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €----
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €----
Krajina:
Slovenská republika
Služba:
Dobierka na účet + Poistenie 1.000 €
Hmotnosť:
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
Express Kuriér na poštu:
7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €7,06 €8,06 €
8,56 €
9,56 €10,56 €12,56 €
Easy Express - plastový obal:
9,06 €9,06 €9,06 €9,06 €-------
Express Kuriér na adresu:
8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €8,56 €10,06 €11,56 €12,56 €13,56 €15,56 €
§8 ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok tovar, ktorý je predávaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, sa vzťahuje záručná doba podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z., v dĺžke 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcou stranou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.

Ako vydavateľstvo ručíme zákazníkovi za:
- dodanie objednaného tovaru v sortimente, množstve a požadovanej kvalite;
- zachovanie ceny tovaru, t.j. ceny platnej v čase odoslania objednávky zo strany kupujúceho;
- vyhotovenie platného daňového dokladu, t.j. faktúry, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Ako vydavateľstvo neručíme zákazníkovi za:
- oneskorené doručenie tovaru spôsobené prepravcom (SP a.s., DHL, iný kuriér);
- oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne udanou adresou prijímateľa zo strany kupujúceho;
- poškodenie zásielky, resp. tovaru prepravcom (SP a.s., DHL, iný kuriér);
- viditeľne poškodený obal zásielky, resp. listu, balíka (Zásielky s poškodeným obalom nepreberajte! Bezodkladne nám oznámte danú udalosť a požiadajte prepravcu o spísanie protokolu o poškodení zásielky.);
- škody na tovare spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním výrobku;
- obsahovú náplň publikácie, t.j. vyjadrenia autora knihy.

Vydavateľ nenesie žiadne škody spôsobené kupujúcemu nesprávnou aplikáciou, spôsobenou nesprávnym porozumením obsahu knihy. Obsah knihy nie je nevyhnutne presvedčením vydavateľstva.

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje §10 Reklamácie - Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

§9 STORNOVANIE OBJEDNÁVKY - ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo stornovať objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy) bez udania dôvodu a môže tak urobiť kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Môže tak urobiť buď telefonicky (na ktorékoľvek z tel. čísiel uvedených v sekcii „Kontakt“) alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@derekprince.sk alebo info@phdunamis.sk, v ktorej uvedie číslo objednávky. V prípade stornovania objednávky pred potvrdením predávajúci nebude učtovať kupujúcemu žiadne penále ani iné poplatky.

Kupujúci môže stornovať objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy) po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci má právo na uplatnenie si náhrady škody najmä v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Kupujúci sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prevziať v dohodnutom termíne a na mieste dodania ako uviedol v objednávkovom formulári.

Pokiaľ došlo k spracovaniu záväznej objednávky a k vyexpedovaniu zásielky, objednávku nie je ju možné zrušiť, kupujúci si však môže uplatniť nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, čo bližšie určuje §11 Vrátenie tovaru.

V zmysle Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.derekprince.sk.

Avšak v zmysle Zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V stornovaní objednávky, ako aj v odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci uvedie svoje meno, priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od kúpnej zmluvy predavájuci odporúča kupujúcemu aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslal predavajúcemu v písomnej podobe poštou na kontaktnú adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@derekprince.sk alebo info@phdunamis.sk.

Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časť, najmä z nasledovných dôvodov:
- ak objednaný tovar nie je schopný dodať z dôvodu vypredania zásob, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať;
- ak sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje u dodávateľa;
- ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky;
- ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od kúpnej zmluvy neodstúpil, neprevezme objednaný tovar od agenta Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérskej spoločnosti v dohodnutom mieste dodania, na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s. v stanovenej odbernej lehote, na osobitne dohodnutom mieste osobného odberu v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke;

V takom prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo zaslaním emailovej správy za účelom dohody o ďalšom postupe.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný:
- prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na kontaktnú adresu predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu na kontaktnej adrese predávajúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný na dobierku, predávajúci neprevezmeme. Kupujúci je povinný do balíka priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry;
- vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu časť alebo celkovú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka alebo celková suma prevedená bezhotovostným prevodom späť na účet, z ktorého bola platba uhradená, alebo na adresu kupujúceho v priebehu 14 dní, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Odstúpenie prtedávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od kúpnej zmluvy vo forme e-mailu. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

§10 REKLAMÁCIE – REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.

Reklamačný poriadok vychádza zo Zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka. Reklamáciu možno vykonať len v prípade, keď je tovar v záručnej dobe. Pri reklamačnom konaní predávajúci je povinný postupovať podľa aktuálnych zákonov.

Kupujúci sa zaväzuje zásielku na mieste prevzatia dôkladne skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu jej obalu. Za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom predávajúci neručí. Poškodenú zásielku (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame nepreberať. Ak sa kupujúci rozhodne prevziať zásielku s poškodeným obalom, stráca nárok na reklamáciu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@derekprince.sk alebo reklamacie@phdunamis.sk alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nebudú uznané.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho; buď výmenou tovaru alebo jeho opravou.

Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nedokáže opak.

Postup pri reklamácii:
- kupujúci informuje o reklamácii prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky predávajúceho (popis vady);
- kupujúci pošle reklamovaný tovar ako doporučený list alebo balík (nie na dobierku) na korešpondenčnú adresu predávajúceho;
- kupujúci uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju korešpondenčnú adresu;
- kupujúci priloží k zásielke kópiu daňového dokladu (faktúry) o nadobudnutí reklamovaného tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.derekprince.sk alebo www.phdunamis.sk.

Pokiaľ je reklamácia oprávnená, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový, prípadne iný, ktorý si vyberie kupujúci (do hodnoty reklamovaného tovaru). V prípade, že výmena tovaru nie je možná z dôvodu vypredania zásob, predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú čiastku v plnej výške na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na nasledovné prípady:
- tovar je reklamovaný po záručnej dobe;
- tovar bol poškodený nesprávnym používaním;
- tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu;
- tovar bol poškodený živlami (vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom).

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň bude kupujúcemu doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predávajúci prevzal zásielku s reklamáciou, a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

Poštovné a balné predávajúci nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, predávajúci nezodpovedá.

§11 VRÁTENIE TOVARU

Poučenie podľa ustanovenia §12, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy, z ktorého je zrejmý prejav vôle kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť písomnou formou na korešpondenčnú adresu predávajúceho (viď §1 Všeobecné ustanovenia), telefonicky alebo elektronickou správou. Neskoršie odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné.

V odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebne dostatočným spôsobom identifikovať objednávku a tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný zaslať tovar v pôvodnom obale a nepoškodený bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu na kontaktnej adrese predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Tovar odporúčame vrátiť ako list alebo balík doporučenou zásielkou. Vrátený tovar neposielať na dobierku! Do balíka je nutné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu poslaný s tovarom a kópiu ústrižku od prepravcu. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 15 dní po doručení vrátenej zásielky (formou, na ktorej sa obe strany vzájomne dohodnú).

Vrátenú zásielku predávajúci prijíma za predpokladu, že tovar nebol použitý a je stále vo svojom pôvodnom a neporušenom balení.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Spoločne s vráteným tovarom sa zasiela originál dokladu o kúpe tovaru t.j. faktúra a záručný list (pokiaľ bol vydaný).

§12 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

Publishing House Dunamis, s.r.o., so sídlom Čingovská 9, 040 12 Košice 12, je prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom budú spracúvané osobné údaje kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke.

Publishing House Dunamis, s.r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke www.derekprince.sk alebo www.phdunamis.sk (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Publishing House Dunamis, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, veková hranica, číslo účtu, spôsob nadviazania kontaktu, podnety a pripomienky zákazníkov, modlitebné potreby a svedectvá, cookies, recenzie kníh, história nákupov, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr a dodacíh listov, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, registrovaní, podania podnetov a pripomienok, modlitebných potrieb a svedectiev prostredníctvom internetového obchodu, a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na internetovom obchode, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na internetovom obchode ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

Podmienky spracúvania osobných údajov: osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje sú spracované výlučne oprávnenou osobou, ktorá bola náležitým spôsobom poučená.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzujeme právo zasielať svojim zákazníkom dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetových obchodov www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk. V prípade, že si zákazník nepraje zasielanie informačných e-mailov, oznámi to prevádzkovateľovi internetového obchodu na adresu webmaster@derekprince.sk alebo webmaster@phdunamis.sk.

Údaje o nákupoch, ktoré kupujúci vykoná prostredníctvom internetového obchodu, sú zhromažďované a využívané k vybaveniu reklamácií a k spätnej kontrole kupujúceho. Zhromažďované sú iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu kvalitných služby zákazníka.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané na marketingové účely na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku. Ak si kupujúci želá aktualizovať svoje osobné údaje, alebo sa chce informovať o ochrane osobných údajov, môže tak urobiť telefonicky alebo písomnou formou na gdpr@derekprince.sk alebo gdpr@phdunamis.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu bude kupujúceho kontaktovať iba v tom prípade, že mu kupujúca strana poskytne svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a požiada prevádzkovateľa, aby s ňou komunikoval touto cestou. Ak bude predávajúci kontaktovať a kupujúci nemá záujem dostávať viac informácie o výrobkoch a aktivitách, kupujúci mu to oznámi písomnou formou na webmaster@derekprince.sk alebo webmaster@phdunamis.sk.

Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii prevádzkovateľa internetového obchodu dotknutá osoba vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo, mobil, fax, e-mailová adresa, veková hranica, číslo účtu spôsob nadviazania kontaktu, podnety a pripomienky, modlitebné potreby a svedectvá, cookies recenzie kníh, história nákupov, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo.

Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu neurčitú od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:
- vo svojom profile ak je zaregistrovaná;
- prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami;
- prostredníctvom žiadosti odoslanej na gdpr@derekprince.sk alebo gdpr@phdunamis.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi internetového obchodu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@derekprince.sk a/alebo gdpr@phdunamis.sk od prevádzkovateľa internetového obchodu www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk:
- vyžadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
- presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ internetového obchodu získal jej osobné údaje na spracúvanie;
- zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email gdpr@derekprince.sk a/alebo gdpr@phdunamis.sk prevádzkovateľovi internetového obchodu namietať voči:
- spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
- využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu;
- jej profilovaniu s využitím cookies.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:
- nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
- vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
- založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa a) a c) je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany
prevádzkovateľa internetového obchodu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

Cookies súbory - cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách kupujúceho počas jeho pripojenia. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Za akým účelom su používané súbory cookies? Jednotlivé stránky prevádzkovateľa internetového obchodu používajú cookies, ktoré pomáhajú predávajúcemu zabezpečiť lepšie služby. Súbory cookies mu umožňujú zapamätať si úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) potenciálneho zákazníka v priebehu určitého časového obdobia, aby ich zákazník nemusel opakovane zadávať vždy, keď sa vráti na webovú stránku alebo prechádza z jednej webovej stránky na druhú. Cookies zároveň pomáhajú prevádzkovateľovi internetového obchodu pochopiť, čo zaujíma zákazníka na webovej stránke, či je pre neho dostatočne prehľadná a vie na nej nájsť to, čo hľadá. Cookies mäžu byť z tohot dôvodu tiež používané za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov webových stránok prevádzkovateľa internetového obchodu a tiež aké podstránky webu najčastejšie zákazník navštevuje. Používajú sa tiež na to aby kupujúcemu bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre neho relevantné vzhľadom na jeho záujmy a potreby.

Na webových stránkach prevádzkovateľa internetového obchodu môžu byť používané nasledovné typy súborov cookies:
- funkčné a technické (nevyhnutné súbory) cookies: tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku webových stránok Publishing House Dunamis, s.r.o. Tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by webová stránke predávajúceho riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od kupujúceho nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu kupujúceho za účelom zlepšenia používateľského komfortu kupujúceho. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre kupujúceho alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, osobne neidentifikujú kupujúceho.
- analytické (výkonové súbory) cookies: tieto súbory cookies umožňujú Publishing House Dunamis, s.r.o. analyzovať, akým spôsobom pracuje kupujúci s webovými stránkami predavajúceho. Predávajúci to môže použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti svojich webových stránok. Tieto cookies tiež slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybuje kupujúci, aby sme ju vedeli spraviť pre kupujúceho čo najjednoduchšou na používanie.
- marketingové a reklamné cookies: tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa predchádzajúcich preferencií kupujúceho zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe záujmov kupujúceho. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe súhlasu kupujúceho.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124;
- WEDOS Internet a.s., Masaryková 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika IČO: 28115708;
- GOOGLE Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
- Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko.

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako prevádzkovateľ internetového obchodu a jeho partneri využívajú cookies a podobné technológie:
- nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby si kupujúci vymazal alebo odmietol cookies. Je potrebné však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
- tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.
- vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na gdpr@derekprince.sk a gdpr@phdunamis.sk.

§13 ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Naše vydavateľstvo sa snaží riadiť kresťanskými hodnotami a mottom, ktoré bolo zaužívané v predošlých generáciách: „NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN“. V posledných rokoch sa vytratila nielen zo spoločenského života, ale aj z obchodnej terminológie praktická aplikácia tohto motta. Zákazník sa stal prostriedkom k nadobudnutiu materiálneho zisku.

Obchodné podmienky, ktoré nájdete na našej webovej stránke, majú garantovať práva kupujúceho, ktoré vyplývajú z platných zákonov Slovenskej republiky. Chceme Vás uistiť, že našou najvyššou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, a preto ak by sa vyskytla akákoľvek nejasnosť či nezrovnalosť, kontaktujte nás prostredníctvom niektorej z našich emailových adries, písomnou formou alebo telefonicky a urobíme všetko pre Vašu spokojnosť. „Kde je vôľa, tam je cesta.“

Poštová adresa:
Publishing House Dunamis, s.r.o.
Čingovská 1379/9
P. O. Box 26
040 12 Košice 12
Slovenská republika

Všeobecné informácie:
E-mail:
info@derekprince.sk alebo info@phdunamis.sk
Mobil: +421 908 368 945
(Ak potrebujete pomôcť s čímkoľvek, čo nespadá do oblasti objednávok, reklamácií a technickej podpory, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese a budeme sa snažiť odpovedať na Vašu správu v čo najkratšom možnom čase, t.j. 24-48 hodín.)

Objednávky:
E-mail: objednavky@derekprince.sk alebo objednavky@phdunamis.sk
(Otázky ohľadom objednávok, prípadne informácie týkajúce sa publikácií v našej ponuke.)

Reklamácie:
E-mail: reklamacie@derekprince.sk alebo reklamacie@phdunamis.sk
(Nezrovnalosti v obsahu zásielky, kvalite produktu – chýbajúce strany v publikáciách, zlé viazanie knihy, špinavý tovar a im podobné nedostatky, ktoré by sa, samozrejme, nemali vyskytovať. Žiaľ, nekontrolujeme každú knihu, ktorú preberáme z tlačiarne alebo od externých dodávateľov. Do tejto kategórie tiež radíme prípadne nedoručenú zásielku.)

Technické problémy:
E-mail:
webmaster@derekprince.sk alebo webmaster@phdunamis.sk
(Problémy s registráciou, prihlasovaním sa do internetového obchodu, strata prihlasovacieho mena a hesla, alebo akákoľvek iná chyba týkajúca sa prezentácií na webovej stránke. Ak sa vyskytnú štylistické alebo gramatické chyby, prosíme Vás láskavo o upozornenie. Za každú pomoc sme Vám veľmi vďační.)

§14 E-MARKETING

Posielanie NEWSLETTEROV

Kupujúci ma právo rozhodnúť sa pri registrácii, či má záujem od prevádzkovateľa internetového obchodu dostávať pravidelne (maximálne dva krát za týždeň) a nepravidelne (niekoľko krát v roku) informácie o novinkách na knižnom trhu. Na e-mailovú adresu záujemcu o zasielanie newsletterov bude prevádzkovateľ informovať zákazníka o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov.

Registrovaný užívateľ internetového obchodu www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk má právo zrušiť zasielanie informačných správ kedykoľvek zaslaním e-mailovej žiadosti o zrušenie zasielania správ na webmaster@derekprince.sk alebo webmaster@phdunamis.sk .

§15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Prečítaním tejto strany kupujúca strana berie na vedomie podmienky využívania a ochrany osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

Všetky práva vyhradené Publishing House Dunamis, s.r.o. © Košice, 2019. Akékoľvek použitie obsahu webovej stránky www.derekprince.sk a www.phdunamis.sk, ich častí alebo celku, kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií, obrázkov akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, je bez prednostného písomného povolenia spoločnosti Publishing House Dunamis, s.r.o. zakázané!
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah