IZRAEL A ŽIDOVSKÝ ĽUD - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
O NÁS > O AUTOROVI

IZRAEL A ŽIDOVSKÝ ĽUD

Derek hovorí:

"Kedže som vyrástol v Anglicku, nebol som nikdy antisemita, ale nevedel som a nestaral som sa veľmi o Židov. Mal som dvoch židovských priateľov v Cambridge, ale tí boli úplne prispôsobení životu na západe."

Keď Britská armáda poslala Dereka do Jeruzalema práve na konci druhej svetovej vojny, Derek pozeral v bázni a úžase, ako sa Židia vracali z mnohých rozličných krajín po takmer dvetisíc rokoch exilu. Ked čítal knihy prorokov Izaiáša, Jeremiáša a Ezechiela uvedomil si, že svojimi očami videl naplnenie biblického proroctva.

Ako hosťujúci študent na Hebrejskej univerzite (v tom čase jediný pohan) a v každodennom živote s Lýdiou a šiestimi židovskými dcérami videl trpezlivosť a vernosť Boha a húževnatosť Židov pri prechádzaní každým druhom tlaku a poníženia. Derek hovorí:

"Máme voči Židom veľký dlh. Bez nich by Cirkev nemala patriarchov, prorokov, apoštolov, Bibliu a ani Spasiteľa. Mojím najcennejším majetkom v mojom živote je moja Biblia a ďakujem za ňu Židom."

Prostredníctvom brožúrky "Náš dlh voči Izraelu" a svoje hovorené posolstvá Derek Prince prebudil kresťanov na celom svete k prevzatiu svojej zodpovednosti voči Izraelu a Židom. Jeho kniha "Zasľúbená zem" (prvé vydanie pod názvom "Posledné slovo o Strednom východe") sa zaoberá detailmi proroctiev, ktoré sa v súčasnosti naplňajú. Táto kniha vykladá Boží plán pre Stredný východ v čase blížiaceho sa konca.

V inej knihe "Osud Izraela a Cirkvi" popisuje sedemdesiatdeväť výskytov slova Izrael alebo Izraeliti v Novej zmluve, prichádzajúc k záveru, že slovo Izrael nikdy nie je používané ako synonymom pre Cirkev. Vysvetluje, ako Cirkev potrebuje rozoznať zvláštne poslanie Izraela a zosúladiť sa s Božími zámermi.

V národe za národom odhalil Derek súčasné celosvetové naplnenie pasáže z knihy proroka Jeremiáša 31:10:

"Počujte Slovo Hospodinovo, národy, a zvestujte to daľeko na ostrovoch a povedzte: Ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo."

Potom v Ježišových slovách z Evanjelia podľa Lukáša 4:21 prišiel k záveru:

"Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach."

Apelujúc na svojich posluchácov k pozitívnej odozve cituje tri podobenstvá z Evanjelia podľa Matúša 25. kapitoly a hovorí:

"V každom podobenstve boli tí, ktorých Boh súdil a odvrhol. Prečo? Všetci mali spoločnú vlastnosť: apatiu a pasivitu. Nebolo to to, čo urobili, ale to, čo neurobili. Sme buď s, alebo proti, buď zhromažďujeme, alebo rozptylujeme, buď staviame, alebo búrame. Neexistuje žiadna neutrálna pôda. Toto si žiada od nás ako kresťanov potešovať a modliť sa za Izrael."

Derek preukazoval svoju vlastnú dôveru v prorocké Písma životom v Izraeli a tým, že prechádzal spoločne so Židmi cez tlaky a skúšky každodenného života. Pozeral sa na svoje príhovorné modlitby ako na svoje hlavné poslanie: modliť sa k Bohu, aby naplnil svoje Slovo a priniesol spasenie na Stredný východ, Židom, moslimom aj formálnym kresťanom.

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah