POSTAVENÝ NA SKALE 2015 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY

PUBLIKOVANÉ: 2015

Postavený na skale 53
Krv Baránka
Derek Prince

Kresťania sú účastní obrovského konfliktu, ktorý zahŕňa celý vesmír, od Neba po Zem. Boj prebieha medzi Bohom a silami dobra na jednej strane, a satanom a zlými mocnosťami na strane druhej. Diabol je archanjel, ktorý kvôli pýche viedol svojich anjelov v rebélií proti Bohu a ustanovil nepriateľské, súperiace kráľovstvo. Písmo ho vyobrazuje ako draka, hada, vraha, klamára a zlodeja. Satan odporuje Bohu, Božím zámerom a Božiemu ľudu. Jeho odpor voči nám má tri hlavné ciele: kradnúť, zabiť a zničiť. ... pokračovanie
Postavený na skale 54
Vytrvalosť skrze zameranie sa na cieľ
Derek Prince

V jednom z mojich vyučujúcich listov pod názvom „Charakter, ktorý obstojí v skúške“, sme začali skúmať podstatu vytrvalosti. Videli sme na Pavlovom (List Rimanom) i Jakubovom príklade, že vytrvalosť skrze skúšku buduje charakter. Ak vydržíš v skúške, vyformuje to každú oblasť tvojho charakteru a osobnosti. Učiní ťa to úplným, plne vyvinutým a zrelým kresťanom. V tvojom charaktere bude len veľmi málo oblastí, ak vôbec nejaká, s ktorou by nebolo jednané. ... pokračovanie
Postavený na skale 55
Vytrvalosť v skúškach
Derek Prince

V Matúšovom evanjeliu (24. kapitole) a Markovom evanjeliu (13. kapitole) Ježiš predložil prorocký pohľad situácie, ktorá nastane vo svete krátko pred Jeho príchodom. Dnes mnohé z okolností, ktoré predpovedal, vidíme okolo seba. Ježiš však dal veriacim takisto rady, ako prežiť v takýchto situáciách. Kľúčová požiadavka je zhrnutá v jednom slove: vytrvalosť. Napriek tomu, že sa toto slovo často krát prekladá v rôznych prekladoch rôzne – „trpezlivosť“, „všetko znášajúci“ (KJV), „húževnatosť“ (NASB), alebo „pevne stáť“ (NIV). ... pokračovanie
Postavený na skale 56
Pochovanie starej prirodzenosti
Derek Prince

Na konci Petrovej kázne na deň Letníc tí, ktorí počúvali (ktorí boli usvedčení, ale stále nie obrátení), sa spýtali: „Mužovia a bratia, čo máme robiť?“ (Skutky apoštolov 2:37). Na túto otázku Peter, ako rečník Boží a Cirkvi – dal jasnú a okamžitú odpoveď: „Čiňte pokánie... dajte sa pokrstiť... a prijmite Ducha Svätého“ (verš 38). Toto je úplné Božie zaopatrenie každého hriešnika, ktorý túži byť zmierený s Ním. Pozostáva z troch odlišných, ale vzájomne súvisiacich skúseností: pokánie, krst a prijatie Ducha Svätého. ... pokračovanie
Postavený na skale 57
Dva nádherné výsledky
Derek Prince

Aké sú Božie zámery krstu v Duchu Svätom? Alebo, ináč povedané, aké výsledky si Boh želá vyprodukovať v živote veriaceho skrze krst v Duchu Svätom? V tomto vyučujúcom liste sa budeme snažiť aspoň s časti odpovedať na tieto otázky. Skôr, ako konkrétnejšie začnem s týmito otázkami jednať, dovoľ mi v spojitosti s krstom v Duchu Svätom zdôrazniť tri všeobecné body: Po prvé, v živote veriaceho Duch Svätý nikdy nezohráva úlohu diktátora. Prináša slobodu, nie otroctvo či poviazanie. ... pokračovanie
Postavený na skale 58
Nenahraditeľné Slovo
Derek Prince

Ak sa radíš s lekárom, tak chceš mať istotu, že vie, o čom hovorí. Očakávame od lekárov, že nám budú schopní povedať, ako efektívnejšie predchádzať ochoreniu, ako sa zbaviť bolesti alebo nemoci, keď je to nevyhnutné, a ako ostať zdravým a v dobrej kondícii. Chceme, aby mali v danej oblasti bohaté skúsenosti, ale takisto potrebujú mať aj vhodné vzdelanie. Koľkí z nás by navštívili lekára, ktorý nikdy neštudoval medicínu, nikdy neštudoval knihy, a nikdy nedržal krok s výskumom? Ako pripravený by bol takýto človek, aby úspešne pomáhal ľuďom? ... pokračovanie
Postavený na skale 59
Aktívne a Mocné Slovo
Derek Prince

V mojom predchádzajúcom vyučujúcom liste sme začali skúmať všeobecnú autoritu Božieho Slova. Z Druhého listu Pavla Timoteovi 3:16-17 sme sa dozvedeli, že: „Každé Písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.“ Ak túžiš byť dokonalý a dôkladne vystrojený pre každé dobré dielo, zdrojom toho všetkého je Písmo. ... pokračovanie
Postavený na skale 60
Duch, Duša a Telo
Derek Prince

„A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.“ 1. Tesaloničanom 5:23 Pavol sa za týchto kresťanov modlí, aby boli celí posvätení a zároveň špecifikuje tri oblasti, ktoré vytvárajú úplnú ľudskú osobnosť: duch, duša a telo. Rozdiel medzi týmito tromi elementmi našej osobnosti chápe len málo kresťanov. Biblia nám však poskytuje jedinečné „zrkadlo“, ktoré odhaľuje ich charakter a vzájomný vzťah a ukazuje nám, ako má každý z nich fungovať. ... pokračovanie
Postavený na skale 61
Duchovný alebo Duševný
Derek Prince

V mojom predchádzajúcom liste som analyzoval tri elementy, ktoré vytvárajú úplnú ľudskú osobnosť: duch, duša a telo. V tomto liste budem pokračovať v tej istej téme, ale zameriam sa na jednu konkrétnu oblasť: vzťah medzi ľudskou dušou a duchom. Duch človeka pochádza priamo od Boha a je s Ním priamo spojený. Pri stvorení tu bol pôvodne zostupný vzťah: Boh komunikoval s ľudským duchom, duch človeka s dušou a duša riadila telo. Kvôli vzbure človeka však došlo k odstaveniu jeho ducha, pričom duša prevzala kontrolu. ... pokračovanie
Postavený na skale 62
Slová!
Derek Prince

„Sú to len slová!“ . . . „Čo tam po slovách?“ Ako často počujeme ľudí požívať takéto výrazy a pritom sú tak zlé! Opak je pravdou. Je takmer nemožné odhadnúť moc a dôležitosť slov. Schopnosť reči, t.j. moc prejavu v slovách – či už hovorených alebo písaných – je jeden zo zvrchovaných darov Boha Stvoriteľa človeku, ktorého stvoril na svoj vlastný obraz a podobu. Je to jeden z najdôležitejších aspektov podoby medzi Bohom a človekom – podoby, ktorú nezdieľa so žiadnym iným stvorením na nižšej úrovni. ... pokračovanie
Postavený na skale 63
Predurčení povstať - Božský vzor obnovy pre Telo Kristovo
Derek Prince

Obnovenie naznačuje dve hlavné aktivity: dať veci na svoje pravé miesto a do svojho pravého stavu. Proces božskej obnovy sa v tomto čase sústreďuje najmä na dve Božie zmluvné skupiny ľudí na zemi: Izrael a Cirkev. Počas mnohých dlhých tisícročí Izrael blúdil vo vyhnanstve, vzdialený od Bohom daného geografického dedičstva na východnom konci Stredozemia. Takmer rovnako dlhé obdobie žila Cirkev Ježiša Krista v podobnom exile: vzdialená Bohom danému duchovnému dedičstvu... pokračovanie
Postavený na skale 64
Dobehnutie pretekov
Derek Prince

Anglický slovník Webster New World Dictionary definuje vytrvalosť ako „odhodlanie“ a „schopnosť vytrvať, pokračovať alebo ostať.“ V skutočnosti sa učíme cene i požehnaniu, ktoré je spojené so schopnosťou vytrvať. Vo vyučujúcom liste pod názvom „Vytrvalosť skrze zameranie sa na cieľ“ som predložil dva návrhy pre rozvoj vytrvalosti. Prvým bolo vydanie sa Ježišovi Kristovi celým srdcom. V Knihe Skutkov apoštolov Barnabáš hovoril o „zámere srdca“. Potrebuješ sa vo svojej mysli rezolútne rozhodnúť, že sa budeš držať Pána bez ohľadu na to, či to iní robia alebo nie. ... pokračovanie
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah