PREMÝŠĽAJ NAD TÝM 4 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
ZAMYSLENIA > JANUÁRPREMÝŠĽAJ NAD TÝM
Derek Prince

... slovo pre teba zo Slova...Žalm 111:10

„Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia.“

Žalmista hovorí o dvoch úžasných prednostiach, ktoré môžeme nájsť u dnešných mužov a žien len veľmi zriedkavo. Tými prednosťami (či črtami) sú múdrosť a porozumenie. Žalmista poukazuje nato, že obe tieto kvality majú morálny základ. Základom pre múdrosť je bázeň pred Hospodinom; základom pre porozumenie je zachovávanie Hospodinových princípov. Kľúčom k pravej múdrosti a pravému porozumeniu je teda bázeň pred Hospodinom, vyjadrená v poslušnosti.

Musíme si však všimnúť rozdiel medzi múdrosťou a porozumením na jednej strane, a vzdelaním a inteligenciou na strane druhej. Je mnoho vzdelaných a bystrých ľudí, ktorí však múdrosť ani porozumenie nemajú. Inteligencia je záležitosťou mysle, ale múdrosť zasahuje hlbšie. Je možné dosiahnuť vysoké vzdelanie, a predsa byť v mnohých ohľadoch bláznom. Istý americký prezident raz povedal, že ak je nejaký človek zlodejom bez vzdelania, môže ukradnúť železničný vagón; ak sa tomu človeku však poskytne vzdelanie, ukradne celú železnicu!

Vidíš: inteligencia a vzdelanie nie sú náhradou za morálny základ múdrosti a porozumenia, ktorými sú bázeň Hospodinova a zachovávanie Jeho prikázaní.Citáty Písma označené (ROH) sú prevzaté zo slovenského prekladu Svätej Biblie (Starý a Nový zákon, preložené z pôvodných jazykov) prof. Jozefa Roháčka prevzaté z Theophilos for Windows 95x/NT/2000, Version 3.0.0 Copyright © 1997-2000 Ivan Jurík. Slovenský preklad: Mgr. Peter Gumán. Gramatická korektúra: PhDr. Michal Sedláček.
Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah