POSTAVENÝ NA SKALE 006 - Derek Prince Ministries Slovensko

DEREK PRINCE MINISTRIES - SLOVENSKO
Derek Prince Ministries - Slovensko
Prejsť na obsah
VYUČOVANIE > VYUČUJÚCE LISTY
POSTAVENÝ NA SKALE 6

Autor: Derek Prince
Názov vyučujúceho listu: PÁČIŤ SA MÔJMU OTCOVI
Anglický názov: To please my Father
Slovenský preklad:

Vydavateľstvo: Publishing House Dunamis, 2010
Tlač: VMV, Prešov

Rozmery: A4
Počet strán: 4
Kód produktu: PNS-006

Cena: 0,12 €


Citované z vyučujúceho listu:
PÁČIŤ SA MÔJMU OTCOVI
Derek Prince

Charizmatickí a evanjelikálni kresťania radi citujú Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána 14:6: „Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ Som presvedčený, že mnohí z nás porozumeli len prvej polovici tohto verša. Cesta má zmysel, len ak vedie k cieľu. Ježiš je cesta, ale Otec cieľom.

Zjavenie Otca
Vo svojej veľkňazskej modlitbe v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole Ježiš povedal Otcovi: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ Židia poznali meno Jehova (alebo Jahve) štrnásť storočí. Meno, ktoré im teraz Ježiš zjavil, sa šesťkrát vyskytlo v Jeho modlitbe. To meno bolo „Otec“. Čo to znamená, že Ježiš zjavil svojim učeníkom práve toto meno? Keď videli, ako pred nimi žil svoj život ako Boží Syn, začali chápať, čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom ako Otcom. Toto nebolo Židom v čase Starej zmluvy nikdy otvorene odhalené...

Osobné zjavenie
Moje chápanie Boha ako Otca prešlo zásadnou premenou po osobnej skúsenosti v roku 1966. Spolu s Rút sme jedného rána sedeli na posteli a spoločne sa modlili, ako bolo naším zvykom. Zrazu som si uvedomil, že v mojich nohách a chodidlách začala pôsobiť mocná sila. Prechádzala postupne smerom nahor celým mojím telom, až kým to silne netriaslo celým mojím telom. (Rút mi neskôr povedala, že farba pokožky na mojej tvári silno sčervenala.) V tom istom čase som vnímal ruku vystretú k svojej hlave, ktorá sa snažila nasadiť mi na hlavu čiernu kuklu. Chvíľu prebiehal konflikt medzi týmito dvoma silami. Potom moc v mojom vnútri zvíťazila a vystretá ruka s kuklou bola násilne zahnaná a zmizla. Okamžite, bez akéhokoľvek vedomého uvažovania som vedel, že môžem nazvať Boha svojím Otcom. Používal som frázu „náš Otče“ viac ako 50 rokov. Doktrinálne mi táto pravda bola jasná. Dokonca som kázal tri kázne na tému „Spoznať Boha ako Otca“. Avšak to, čo som prijal v tej chvíli bolo priame osobné zjavenie...

1. Otcovstvo je zdrojom našej osobnej identity
V Biblii je človek vždy nazývaný synom alebo dcérou určitého muža. Toto je tiež vyjadrené mnohými anglickými priezviskami, ako sú Williamson, Thompson, Jackson (angl. son = syn). V každom prípade je identita človeka odvodzovaná od otca. Rozpad rodiny v mnohých národoch dnešnej doby spôsobil to, čo sa nazýva „generácia X“. X znamená neznámy počet. Mnohí mladí ľudia v tejto smutnej generácii nemajú podstatný vzťah s otcom. Dôsledkom toho prežívajú krízu identity. Nevedia, kým vlastne sú. Ich srdce nemo kričí po otcovi...

2. Otcovstvo nás uisťuje, že máme domov v nebi
Odkedy som sa obrátil, veril som, že ak zostanem verný Pánovi, pôjdem do neba, keď zomriem, ale nikdy som nepremýšľal o nebi ako o mojom domove. Avšak potom, ako bola odňatá tá ruka s kuklou, stalo sa pre mňa prirodzeným považovať nebo za môj domov. Krátko nato som povedal Rút: „Keď zomriem, ak mi chceš dať náhrobný kameň, napíš tam len dve slová: „Šiel domov.“ Začal som premýšľať o chudobnom žobrákovi, ktorý ležal pred domom boháča. Keď zomrel, tak ho „anjeli odniesli do lona Abrahámovho.“ Určite by postačil aj jeden anjel, aby odniesol to vyziabnuté telo, ale Boh poslal eskortu anjelov! Žobrákovi sa dostalo kráľovského uvítania do Abrahámovho lona. Verím, že sa tak stane každému Božiemu dieťaťu. Boh má pripravenú eskortu anjelov, aby každého z nás odniesli do nášho večného domova...

3. Otcovstvo poskytuje úplnú istotu
Predstav si malé dieťa pevne v náručí svojho otca, s tvárou pritlačenou na otcovo rameno. Všade okolo môže byť veľký zmätok a nepokoj. Svet sa možno zdanlivo rozpadáva. Avšak toto malé dieťa je úplne pokojné, nedotknuté tým, čo sa deje okolo. Jeho istota je v náručí jeho otca.Aj my sme bezpečne držaní naším Otcom. Ježiš nás uistil, že náš Otec je väčší ako všetko, čo nás obklopuje a napriek tomu nás nikto nemôže vytrhnúť z Jeho ruky...

4. Otcovstvo poskytuje motiváciu pre službu
V Liste Filipänom 2:3 nás apoštol Pavol ako Pánových služobníkov upozorňuje: „Nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály...“ Počas rokov som spozoroval, že jedným pretrvávajúcim problémom v Cirkvi je osobná ambícia a súťaživosť s ostatnými službami. Rád by som dodal, že som to spozoroval ponajprv a predovšetkým v mojom vlastnom živote. Často robíme tú chybu, že do jednej roviny kladieme bezpečie a úspech. Ak postavím najväčšiu cirkevnú budovu, alebo zorganizujem najväčšie stretnutie, alebo budem mať najdlhší zoznam adries, budem na bezpečnej stránke života. To je však klam – falošná predstava. V skutočnosti, čím viac sa zameriame na osobný úspech, o to menej sa pohybujeme na bezpečnej strane. Sme neustále ohrozovaní možnosťou, že niekto iný postaví väčšiu cirkevnú budovu, alebo zorganizuje väčšie stretnutie, alebo získa viac mien na svoj zoznam adries...

Copyright © 2019 Derek Prince Ministries - Slovensko. Všetky práva vyhradené!
Návrat na obsah